1. Projektiranje sustava odvojenog prikupljanja otpada,

Projektiranje sustava se sastoji od slijedećih aktivnosti: 1) Analiza područja djelovanja: detaljno upoznavanje područja, preuzimanje podataka i intervjui sa zaposlenicima komunalne tvrtke s ciljem prikupljanja svih informacija ključnih za programiranje koraka potrebnih za smanjenje količina otpada i programiranje usluga prikupljanja otpada (ceste i pristupni putevi, uređenje centra grada, karakteristike nekretnina, raspored i izgled javnih površina i slično). U sklopu analize područja obrađuju se i podatci o domaćinstvima i poslovnim prostorima (stalni i sezonski). 2) Specifična analiza poslovnih korisnika, s naglaskom na komercijalne aktivnosti, analiziraju se pružatelji usluga smještaja (hoteli, aparthoteli, kampovi i slično), restorani, barovi i slično. Utjecaj turizma je izrazito veliki, odnosno potrebno je pažljivo analizirati količine otpada i modalitete prikupljanja otpada od ovih korisnika kako bi se definirale točne informacije o volumenu i količinama svih pojedinih komponenti otpada. 3) Analiza turističkih noćenja i njihova distribucija (prostorna i vremenska). Ova analiza predviđa pribavljanje dostupnih podataka o tokovima turističkih i sezonskih noćenja te njihovu distribuciju na području projekta te modaliteta korištenja kuća za odmor. Dobiveni rezultati se koristiti za točno dimenzioniranje usluge tokom turističke sezone. 4) Definiranje ciljeva i standarda za odabir optimalnog sustava gospodarenja otpadom. Metodološki gledano, odabiru se ključni ciljevi koje je potrebno zadovoljiti prema zakonodavnom okviru RH i EU, te se isti testiraju sa pojedinim sustavima gospodarenja otpadom. 5) Tehno – ekonomska analiza, odnosno testiranje pojedinih sustava se vrši uz pomoć kalkulacija koje omogućavaju ekstrapolaciju reultata prema velikom broju varijabli (troškovi, organizacijski modeli, potrebne investicije, amortizacije i slično). Sa aspekta zaštite okoliša, testirani modeli se obrađuju kroz analizu životnog toka (Life-cycle analyses) te isti daju i ekološko uporište predloženom sustavu gospodarenja otpadom. Sve analize i istraživnja koja su obavljena u prethodnim fazama rezultiraju izradom smjernica za gospodarenje otpadom koje će se moći testirati na tehno-ekonomske parametre, odnosno moći će se utvrditi kako će provedba pojedine smjernice utjecati na organizaciju i troškove sustava gospodarenja otpadom. 6) Izrada nacrta projekta i savjetovanje/usuglašavanje sa Komunalnim poduzećem. U ovoj fazi se nastoji elaborirati i ilustrirati predloženu reorganizaciju sustava prikupljanja otpada s ciljem povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada. Nacrt projekta podrazumijeva opis novog sustava i novih usluga, scenarije prikupljanja svake frakcije otpada, kalkulacije operativnih troškova,troškova investicije i uštede sredstava od implementacije predloženog sustava u odnosu na trenutni sustav gospodarenja otpadom i odvoza otpada u CGO. Projekt i dimenzioniranje sustava su kalkulirani za implementaciju sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata na temelju najboljih dostupnih međunarodnih praksi. Projekt predviđa i iznosi točne specifikacije, potrebne promjene i načine uspostave sustava. Nacrt projekta se prezentira i raspravlja sa menadžmentom i tehničkim osobljem tvrtke te predstavlja gradskim vlastima. 7) Izrada operativnog/implementacijskog projekta za uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada od “vrata do vrata” . Izrada konačne verzije projekta je u skladu sa komentarima i zahtjevima naručitelja nakon završetka prethodne faze izrade.

2. Tehnička pomoć u implementaciji sustava od vrata do vrata,

Ova usluga predstavlja stručnu pomoć prilikom uspostave sustava gospodarenja otpadom od vrata do vrata, a predstavlja korekcije u planovima odvoza, redovitosti sakupljanja i slično. Ova je usluga važna iz razloga što je uhodani sustav teško mijenjati nakon što je usluga već uvedena, a eventualne korekcije zbunjuju korisnike i umanjuju ukupne rezultate.

3. Projektiranje inicijativa i strategija za prevenciju i smanjenje količina otpada,

Iako u Hrvatskoj ova tema nije u potpunosti u fokusu, na razini EU postoji obaveza za zemlje članice da planiraju preventivne aktivnosti kako bi se ukupne količine otpada smanjile. Prevencija nastanka otpada je važan hijerarhijski korak u sustavima gospodarenja otpadom, a svaka tona otpada koja je izbjegnuta predstavlja višestruke okolišne i ekonomske dobitke za zajednicu

4. Tehnička pomoć općinama i gradovima za optimiziranje usluge prikupljanja otpada,

ova se usluga odnosi na stručnu pomoć onim sustavima koji su već uspostavljeni ali iz nekih razloga nisu efikasni u organizacijskom, financijskom ili ne daju željene rezultate. U naravi se sastoji od analize trenutnog sustava i identifikacije sastavnica sustava koji uzrokuju probleme (frekvencije odvoza, modeli prikupljanja, sudjelovanje građana i slično). Nakon identifikacije problema daju se prijedlozi za poboljšanje sustava čijom se primjenom evidentirane poteškoće eliminiraju.

5. Tehnička pomoć u pitanjima EU financiranja projekata Gospodarenja otpadom,

GS ima kapacitete savjetovati klijente prilikom prijave na natječaje za financiranje projekata iz fondova Europske Unije. Pristup ovoj usluzi definiran je kroz formu izrade studije izvodljivosti (Feasibility studije) za pojedine projekte, definiranje njihove važnosti za pojedini teritorij, dizajniranje mreže uređaja/građevina koji podupiru sustav i slično

6. Tehnička pomoć u izradi cjenika usluge,

GS nudi i stručnu pomoć u izradi cjenika usluga gospodarenja otpadom i to u skladu sa organizacijom i uspostavom sustava naplate otpada prema količini. Mnogi misle kako je uspostava naplate prema količini lagan zadatak, međutim samo potpuno pažljivo definirani cjenici mogu u konačnici dati izvrsne rezultate.

7. Izrada planova odnosa s javnošću za projekte odvojenog prikupljanja otpada,

Niti jedna strategija zaštite okoliša bez uključenost građana ne može biti uspješna pošto uvelike ovisi o sudjelovanju i uključenosti građana. Izrađujemo komunikacijske strategije, planove odnosa s javnošću, planove sudjelovanja javnosti u formalnim procedurama i slično.

8. Monitoring provedbe postojećih projekata odvojenog prikupljanja

Nadzor provedbe usluge ili već postojećih projekata su također važni dio svakog poslovnog procesa. Učinkoviti management odnosno upravljanje sastoji se 5 elementa; a) Planiranje, odnosno programiranje b) Identifikacija dijelova projekta c) Formuliranje d) Provedba e) Evaluacija

GS vam po ovim segmentima nudi cjelokupni projektni ciklus – od ideje do realizacije projekata gospodarenja otpadom!